Lorem ipsum dolar sit amet

Algemene voorwaarden
Omdat we graag heldere afspraken willen maken.

Op onze dienstverlening zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing.

Daarnaast is op een groot deel van onze dienstverlening de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) van toepassing. Voor meer informatie klik hier

ALGEMENE VOORWAARDEN PRINSZE NOTARIAAT

Artikel 1: Organisatie

PRINSZE NOTARIAAT is de handelsnaam van Rode Beuk Notariaat B.V., gevestigd te Bussum (HR nr. 32069430). Deze algemene voorwaarden gelden voor alle opdrachten van de opdrachtgever aan PRINSZE NOTARIAAT.

Artikel 2: Opdrachten

Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door PRINSZE NOTARIAAT, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt in het geval waarin twee of meer personen een opdracht hebben ontvangen, wordt volledig uitgesloten. Het niet weersproken in ontvangst nemen van een door PRINSZE NOTARIAAT op verzoek van de opdrachtgever opgemaakte (concept)akte, advies of ander geschrift betekent een erkenning van een opdracht.

Artikel 3: Aansprakelijkheid

Door PRINSZE NOTARIAAT is de beroepsaansprakelijkheid tenminste overeenkomstig de voorschriften van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie verzekerd.
Indien in de werkzaamheden, die worden verricht ter uitvoering van de aan PRINSZE NOTARIAAT gegeven opdracht, één of meer fouten zijn gemaakt, is de met betrekking tot die werkzaamheden aan de opdrachtgever(s) en derden te betalen totale schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is. Indien PRINSZE NOTARIAAT geen aanspraak op uitkering heeft zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot maximaal het notarieel honorarium dat voor de betreffende dienstverlening in rekening is gebracht. De hiervoor omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval PRINSZE NOTARIAAT aansprakelijk is voor fouten van ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
De aansprakelijkheidsbeperking als hiervoor omschreven geldt ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht is geweigerd en hieruit schade is voortgevloeid.

Artikel 4: Overige aansprakelijkheid

Indien bij of door de uitvoering van een opdracht of op andere wijze schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor PRINSZE NOTARIAAT aansprakelijkheid draagt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door PRINSZE NOTARIAAT gesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico van PRINSZE NOTARIAAT ter zake.

Artikel 5: Aansprakelijkheid opdrachtgever

In geval een opdracht wordt verstrekt door meerdere personen, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de kosten (honorarium en eventuele verschotten) die uit hoofde van die opdracht aan PRINSZE NOTARIAAT verschuldigd zijn. Indien een opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, is, indien deze natuurlijk persoon beschouwd kan worden als de (mede) beleidsbepaler van deze rechtspersoon, deze tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.

Artikel 6: Betaling/invorderingskosten

1. PRINSZE NOTARIAAT is bevoegd, indien de aan een opdracht verbonden werkzaamheden langer lopen dan één maand, tussentijds te declareren.

2. De opdrachtgever aan wie, door middel van een factuur of op andere wijze, schriftelijk betaling van honorarium en/of verschotten is verzocht en van wie binnen de vervaltermijn geen betaling is ontvangen, is in verzuim en aansprakelijk voor de kosten die PRINSZE NOTARIAAT vanaf het moment van verstrijken van de vervaltermijn, zowel in als buiten rechte, ter inning van de vordering maakt. Indien PRINSZE NOTARIAAT betalingsherinneringen moet versturen wordt 25,-- euro administratiekosten in rekening gebracht. Als een vordering ter incassering uit handen wordt gegeven zullen incassokosten in rekening worden gebracht conform de wettelijke regeling zoals opgenomen in artikel 6:96 van het Burgerlijk Wetboek, met een minimum van 40,- euro.

3. Indien binnen de vervaltermijn geen (volledige) betaling is ontvangen kan PRINSZE NOTARIAAT haar werkzaamheden opschorten nadat de opdrachtgever daarvan in kennis is gesteld. PRINSZE NOTARIAAT is niet aansprakelijk voor schade dientengevolge ontstaan.

Artikel 7: Verbod cessie

Een vordering op PRINSZE NOTARIAAT kan niet worden gecedeerd of verpand.

Artikel 8: Bedingen algemene voorwaarden

Op deze algemene voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke en rechtspersonen beroepen die direct of indirect aan PRINSZE NOTARIAAT verbonden zijn en op enigerlei wijze bij de dienstverlening door of vanwege PRINSZE NOTARIAAT zijn betrokken. 

Artikel 9: Overige voorwaarden

1. Indien een opdracht wordt verleend aan PRINSZE NOTARIAAT, middels het accepteren van een (via internet) aangevraagde offerte is het in behandeling nemen van die opdracht tegen de tarieven als in de offerte gemeld ter uitsluitende beoordeling van PRINSZE NOTARIAAT.

2. Elke declaratie en nota van afrekening in verband met een aan PRINSZE NOTARIAAT verleende opdracht dient voorafgaand aan het passeren van de akte(n) aan PRINSZE NOTARIAAT te zijn voldaan, bij gebreke waarvan PRINSZE NOTARIAAT haar werkzaamheden kan opschorten nadat partijen daarvan in kennis zijn gesteld. PRINSZE NOTARIAAT is niet aansprakelijk voor eventuele schade dientengevolge ontstaan.

3. Indien geen tijdige betaling door PRINSZE NOTARIAAT is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en aansprakelijk voor de kosten, die PRINSZE NOTARIAAT, zowel in als buiten rechte, ter inning van de vordering maakt. Tevens is door de opdrachtgever over het te betalen bedrag vanaf het moment van ontstaan van de betalingsverplichting de wettelijke rente verschuldigd.

Artikel 10:

Op onze dienstverlening is de klachten- en geschillenregeling notariaat van toepassing.

Artikel 11: Rechtskeuze

Op de rechtsverhouding tussen PRINSZE NOTARIAAT en haar cliënten is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de rechter in het arrondissement Midden-Nederland is bevoegd van enig geschil tussen PRINSZE NOTARIAAT en cliënt/opdrachtgever kennis te nemen.

afspraak maken

Vind ons op google

Bezoekadres
Transistorstraat 31
1322 CK Almere
Postadres
Postbus 60262
1320 AH Almere
T
(036) 763 08 82
F
(036) 763 08 83
E
info@prinsze.nl
W
www.prinsze.nl
KvK
32069430